Stadgar

Stadgar för Albinklubben (874001-9727)

Klubben bildades den 2 november 2002, stadgarna reviderades 8 april 2008 och omarbetades med beslut 24 oktober 2009 och slutligt beslut på årsmöte 27 mars 2010. Revidering vid årsmöte 2012-03-17 och slutligt beslut vid extra årsmöte 2012-10-27. Klubben byter namn 2020-06-09 till Albinklubben.

§ 1 Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening avsedd främst för innehavare av Albin 25-båtar och andra motorbåtar i Albin-familjen. Klubben ska fungera som mötesplats för ägare och personer som är intresserade av Albin-motorbåtar. Klubben ska sträva efter dialog och kunskapsutbyte kopplat till Albin-motorbåtar samt verka för att främja båtlivet, god sjösäkerhet, god miljö samt gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2 Medlemskap

Ansökan om medlemskap ska ske till styrelsen.

§ 3 Skyldigheter

Antagen medlem förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Som medlem räknas personer i det hushåll där endera fått medlemskap. En rösträtt följer varje medlemskap.

§ 4 Hedersmedlem

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut om detta ska fattas på årsmöte. Av kallelsen ska framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 5 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben ska anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte betalt fastställda avgifter i tid anses ha utträtt ur klubben.

§ 6 Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är årsmöte/extra årsmöte och styrelsen. Styrelsen företräder klubben och fattar beslut i frågor som inte uttryckligen är förbehållna årsmöte/extra årsmöte. Extra årsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig/e-post begäran av revisor eller 1/10 av klubbens medlemmar. Vid extra årsmöte får endast de ärenden förekomma som enligt kallelsen föranlett mötet. Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fyra ledamöter som väljs av årsmötet. Ordförande väljs alltid på 1 år. Ledamöterna väljs normalt på två år och avgår växelvis vartannat år.

§ 7 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår är kalenderår.

§ 8 Avgifter

Samtliga avgifter till klubben fastställs av årsmötet.

§ 9 Betalning

Årsavgift aviseras samtliga medlemmar till post- eller e-postadress. Medlem ska hålla klubben underrättad om aktuell post- och e-postadress.

§ 10 Kallelse

Kallelse med förslag till dagordning till årsmöte och extra årsmöte ska sändas till samtliga medlemmar samt finnas på klubbens hemsida senast tre veckor före mötet. På hemsidan publiceras även verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år, styrelsens yttrande över motioner och övriga ärenden som tagits upp i kallelsen samt valberedningens förslag senast 10 dagar före mötet.

§ 11 Motioner

Medlem som vill ha motion behandlad på årsmöte ska ha inkommit med denna till styrelsen senast tre veckor före mötet.

§ 12 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före april månads utgång. Följande ärenden ska behandlas och protokollföras:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är korrekt utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet och samtidigt utgöra rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret, med beslut om årets resultat.
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 10. Fastställande av arvoden till klubbens förtroendevalda
 11. Styrelsens förslag och inkomna motioner.
 12. Övriga ärenden som tagits upp i kallelsen till årsmötet
 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 15. Val av ordförande på 1 år.
 16. Val av övriga ledamöter i styrelsen. Ledamöterna väljs normalt på två år (jfr §6)
 17. Val av 2 revisorer på 1 år
 18. Val av 3 personer på 1 år utgörande valberedning (varav en sammankallande) Styrelsen utser 1 representant av dessa.
 19. Övriga frågor, information från styrelsen
 20. Mötet avslutas

§ 13 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem som erlagt medlemsavgift för det innevarande verksamhetsåret har en röst på årsmöte/föreningsmöte. För att utöva rösträtt vid övriga möten krävs att årsavgiften för innevarande verksamhetsår är erlagd. Rösträtten gäller för en person i den registrerade medlemmens hushåll. I övrigt får inte rösträtt utövas genom ombud. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i klubbens stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning. Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 14 Räkenskaper och revision

Klubbens räkenskaper förs för kalenderår och ska avlämnas till revisorerna senast 20 dagar före årsmöte. Revisorerna ska senast 10 dagar före årsmötet ha granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning, till- eller avstyrkt ansvarsfrihet samt avgivit sin berättelse till styrelsen .

§ 15 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av årsmöte och extra årsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer och medarbetare.
 • Dokumentera arbetsbeskrivning för styrelsen och förvara dessa hos sekreteraren
 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden.
 • Förbereda och arrangera årsmöte och eventuellt extra årsmöte.
 • Förvalta klubbens egendom och medel.
 • Besluta om firmatecknare
 • Besluta om antagande av ny medlem.

§16 Valberedning

Valberedningen skall bestå av minst 3 ledamöter varav 1 väljs som sammankallande. Styrelsen utser en representant till valberedningen. Valberedningens främsta uppgift är att föreslå kandidater för val till klubbens förtroendevalda enligt gällande stadgar .

§ 17 Arvoden

Arvoden till klubbens förtroendevalda fastställs av årsmötet. Förslag till arvoden tas fram gemensamt av styrelse, revisorer och valberedning.

§ 18 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelsen till årsmötet. För att ett ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten med minst 30 dagars mellanrum. Det ena mötet ska vara ett årsmöte. Det andra kan vara ett extra årsmöte.

§ 19 Klubbens upplösning

Upplösning av Albin 25-klubben kan endast ske på årsmöte. Förslag om upplösning av klubben ska insändas senast 30 dagar innan årsmöte till styrelsen som avger sitt yttrande över förslaget och ombesörjer kallelsen till medlemmarna. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av vid årsmötet avgivna röster vid två på varandra följande möten med minst 30 dagar mellan dessa möten. Det ena mötet ska vara ett årsmöte. Det andra kan vara ett extra årsmöte. Vid upplösning av klubben ska tillgångarna överföras till något ändamål som främjar sjösäkerheten.